دات نت نیوک
 • اطلاعات مشتری

 • ویژگی های نمونه

 • نکات مهم: 1- حداقل مقدار نمونه ها، 2 گرم بصورت پودر با اندازه ذرات 50 تا 70 میکرون باشد. 2- نمونه های فلزی دارای سطح حداکثر 2*2 سانتی متر مربع و حداقل 1*1 سانتی متر مربع و ارتفاع 0.5 سانتی متر باشد. 3- برچسب روی هر نمونه باید شامل نام متقاضی، نام نمونه و سمیت احتمالی باشد. 4- در صورت درخواست چند آنالیز مجزا از یک نمونه، می بایست ضمن تکمیل فرم مربوطه به هر آنالیز، آن نمونه بصورت تفکیک شده در ظروف جداگانه به میزان نیاز برای هر آنالیز، تحویل گردد.

 • کد نمونه عناصر احتمالی موجود در نمونه فازهای احتمالی موجود در نمونه
  نمونه 1
  نمونه 2
  نمونه 3
  نمونه 4
  نمونه 5
  نمونه 6
  نمونه 7
  نمونه 8
  نمونه 9
  نمونه 10


 • اطلاعات انجام آزمون XRD

 • توضیحات • Filename
  Status
  Size
  • نحوه دریافت نتایج
  • نحوه پرداخت