دات نت نیوک
 • نکات مهم: 1- حداکثر ابعاد نمونه هاي بالک Cm 2 1*1 و ارتفاع Cm 5/0 و نمونه هاي پودري به اندازه یک قرص باشد. 2- نمونه ها در ظرف هاي تمیز و مناسب قرار داده شود. از پذیرفتن نمونه درون کاغذ، دستمال کاغذي، فویل آلومینیوم یا کیسه پلاستیک به دلیل آلوده شدن نمونه ها معذوریم. 3- در صورتی که نمونه به صورت قطعه یا لایه نازك می باشد، حتماً سطح پشت نمونه را با یک علامت ضربدر مشخص نمایید.(منظور از پشت نمونه سمتی است که نباید آنالیز شود).4- نمونه هاي خود را کد گذاري نمایید و نام خود را روي آنها درج نمایید. 5- هیچگونه آزمونی بدون فرم درخواست آنالیز و امضاء، مجاز براي انجام نخواهد بود.6- در صورتی که تصاویر SEM نمونه هاي شما بایستی با یکدیگر مقایسه شوند، حتماً کارشناس آزمایشگاه را در جریان بگذارید. 7- در صورت داشتن مقاله، استاندارد و یا راهنماي انجام آزمون، لطفاً قسمتی از آن که مربوط به آنالیز است، به فرم درخواست پیوست گردد. 8- زمان بندي انجام آزمون ها بر طبق ضوابط آزمایشگاه بوده و بستگی به تراکم نمونه ها دارد. لذا از مراجعه حضوري بدون هماهنگی با آزمایشگاه خودداري کنید. 9 -مونه ها حداکثر به مدت 5 روز در آزمایشگاه نگه داري می شود و پس از این مدت آزمایشگاه مسئولیتی براي نگه داري آنها ندارد. لذا در صورت نیاز به باقی نمونه ي خود، پس از دریافت نتیجه آزمون، در سریع ترین زمان ممکن اقدام نمایید.

 • اطلاعات مشتري

 • اطلاعات انجام آزمون

 • کد نمونه جنس و مواد تشکیل نمونه هدف از انجام آزمون نوع نمونه در مورد نمونه هاي Bulk
  نمونه 1
  نمونه 2
  نمونه 3
  نمونه 4
  نمونه 5
  نمونه 6
  نمونه 7
  نمونه 8
  نمونه 9
  نمونه 10
 • توضیحات • Filename
  Status
  Size
  • نحوه دریافت نتایج
  • نحوه پرداخت